struna tražilica

image shadow

konvergencija u srednjemu

svojstvo niza slučajnih varijabla ili slučajnih vektora $X_n$ da postoji slučajna varijabla ili slučajni vektor $X$ takav da niz matematičkih očekivanja $p$-tih potencija euklidskih norma razlika od $X_n$ i $X$ konvergira nuli za neki realni broj $p$ veći od ili jednak jedan

matematika

konvergentni niz

niz koji ima graničnu vrijednost

matematika

konvergentni red

red kojemu konvergira niz djelomičnih zbrojeva

matematika

konjunkcija

logička operacija koja uređenomu paru izjava pridružuje izjavu koja je istinita ako i samo ako su obje izjave u paru istinite

matematika

koordinate

svi brojevi koji su uključeni u zapis točke u koordinatnome sustavu

matematika

koordinatna os

svaki od brojevnih pravaca koordinatnoga sustava koji se sijeku u ishodištu

matematika

koordinatna projekcija

funkcija koja svakoj točki Kartezijeva umnoška skupova pridružuje njezinu odabranu koordinatu

matematika

koordinatna ravnina

ravnina u koju je uveden koordinatni sustav

matematika

koordinatni sustav

sustav predočivanja točaka uređenim skupovima brojeva

matematika

korelacijska matrica slučajnoga vektora

kvadratna matrica čiji je $( i, j )$-ti element koeficijent korelacije $i$-te i $j$-te komponente danoga slučajnog vektora

matematika