struna tražilica

image shadow

neizravna diskriminacija

diskriminacija koja nastaje kada naizgled neutralna pravna norma, kriterij ili praksa u jednakoj ili sličnoj situaciji stavlja državljane drugih država članica u nepovoljniji položaj u odnosu na domaće državljane

pravo

neizravna potpora drugomu poduzetniku

potpora drugomu poduzetniku koja je nastala kao posljedica dopuštene izravne potpore jednomu poduzetniku od koje drugi poduzetnik ima neizravnu korist

pravo

neizravno izvršenje općega proračuna

izvršenje općega proračuna EU-a neizravnim upravljanjem na način da Komisija prenosi određene ovlasti za izvršenje proračuna na države članice u podijeljenome upravljanju ili na tijela koja su ovlastile treće zemlje, na međunarodne organizacije i njihove agencije, na određene financijske institucije te na druga ovlaštena tijela i osobe

pravo

nejednako primjenjiva mjera

izravno diskriminirajuća mjera koja domaće proizvode stavlja u povoljniji položaj u odnosu na proizvode iz drugih država članica i suprotna je odredbama o slobodi kretanja robe u Uniji

pravo

nemonetarne financijske institucije

institucije koje prema Europskome sustavu računa čine sektor drugih rezidenata, koji obuhvaća druge financijske posrednike, osiguravajuća društva i mirovinske fondove, nefinancijska društva, kućanstva i neprofitne ustanove te sektor opće države

pravo

neovlašteno stjecanje ugovornih povlastica

stjecanje povlastica iz poreznoga ugovora od strane osoba koje nisu rezidenti država ugovornica i nemaju pravo na takve povlastice, a njima se koriste preko trgovačkih društava ili fizičkih osoba koje jesu rezidenti država ugovornica

pravo

nepoštena poslovna praksa

praksa koja je suprotna zahtjevima profesionalne pažnje i koja, u smislu određenoga proizvoda, bitno utječe ili je vjerojatno da će bitno utjecati na ekonomsko ponašanje prosječnoga potrošača kojemu je ta praksa namijenjena ili prosječnoga člana određene skupine potrošača na koju je ta praksa usmjerena

pravo

nepoštena ugovorna odredba

ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo, a koja suprotno načelu savjesnosti i poštenja prouzročuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača

pravo

nepovlašteni tužitelj

tužitelj koji može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije tužbom za utvrđenje ništetnosti i tužbom zbog propuštanja djelovanja samo ako dokaže da je njegovo vlastito pravo povrijeđeno

pravo

nesamostalni zajednički pothvat

zajednički pothvat koji na trajnijoj osnovi ne djeluje kao neovisan gospodarski subjekt i koji se ne smatra koncentracijom poduzetnika

pravo