struna tražilica

image shadow

brzina deformacije

brzina promjene razmaka među ticalima osjetila za pomak

građevinarstvo

bujanje

povećanje obujma prouzročeno smanjenjem efektivnoga naprezanja nakon smanjenja ukupnoga naprezanja ili upijanja vode pri konstantnome ukupnom naprezanju

građevinarstvo

bujica

prirodni brdski vodotok čiji su nagibi slijeva i korita veliki, poplave iznenadne i nagle i koji pronosi znatne količine nanosa pokrenutoga izrazitim erozijskim procesima na slijevu

građevinarstvo

bujičarstvo

vodnogospodarska i šumarska inženjerska djelatnost koja se bavi proučavanjem, projektiranjem i uređivanjem bujičnih vodotoka i njihovih sljevova

građevinarstvo

bušeni pilot

raščlanjeni duboki temelj izveden na terenu postupkom bušenja pilota

građevinarstvo

bušenje pilota

izvedba pilota bušenjem profila budućega temelja do projektirane dubine i njegovim betoniranjem

građevinarstvo

cement

fino mljeveni anorganski materijal koji pomiješan s vodom oblikuje pastu koja se može vezivati i očvršćivati s pomoću reakcija i procesa hidratacije

građevinarstvo

cesta

prometno-tehnički uređena građevina s podlogom i cestovnim zastorom koja služi za promet vozila

građevinarstvo

cestovni signal željezničko-cestovnoga prijelaza

uređaj sastavljen od dviju crvenih električnih svjetiljaka na trokutnoj metalnoj ploči, ugrađenoj na stup postavljen što bliže cesti i pruzi s desne strane u dolazećemu smjeru na prijelazu

građevinarstvo

cestovni tunel

podzemna građevina u kojoj se odvija cestovni promet

građevinarstvo