struna tražilica

image shadow

poliizobuten

polimer na osnovi izobutilena

kemija

poliizocijanuratna plastika

plastika na osnovi polimera čije tri istobitne molekule izocijanata čine šesteročlanu prstenastu izocijanuratnu skupinu u lancu

kemija

polikarbonat

polimer čija je opetovana strukturna jedinica u lancu karbonatnoga tipa

kemija

polimer

tvar sastavljena od molekula u kojima se jedan tip atoma ili više tipova atoma ili atomnih skupina vežu jedna na drugu u količinama dovoljnim da osiguraju svojstva koja se ne mijenjaju dodavanjem ili uklanjanjem jedne sastavne jedinice ili nekoliko njih

kemija

polimerizacija

pretvorba monomera ili mješavine monomera u polimer

kemija

polimerizacija cijepljenjem

polimerizacija kojom nastaje cijepljeni polimer

kemija

polimerizacija u masi

polimerizacija u kojoj se monomer nalazi u homogenoj fazi bez otapala ili dispergatora

kemija

polimerizacija u otopini

polimerizacija kojom iz monomera otopljenoga u otapalu nastaje polimer

kemija

polimerizat

proizvod reakcije polimerizacije

kemijsko inženjerstvo

polimerni lanac

dio polimerne molekule čiji su krajevi vezani za krajnje skupine

kemija