struna tražilica

image shadow

biološka podnošljivost

sposobnost materijala da se u organizmu ponaša biološki inertno

dentalna medicina

biološka širina gingive

veličina prostora koji zdravo tkivo gingive zauzima nad rubom alveolne kosti

dentalna medicina

biomehanika

interdisciplinarna grana medicine koja proučava promjene u živome organizmu primjenjujući podatke iz anatomije, fiziologije, mehanike i matematike

temeljne medicinske znanosti

bionator

mobilna bimaksilarna miofunkcijska ortodontska naprava koja služi kao posrednik u iskorišćivanju i preusmjerivanju jezične funkcije

dentalna medicina

biopsija

postupak uzimanja komadića tkiva radi histopatološke analize radi postavljanja konačne dijagnoze

dentalna medicina

biopsija malih žlijezda slinovnica

uzimanje režnjića male žlijezde slinovnice radi patohistološke dijagnostike tkiva

dentalna medicina

biopsija oralne lezije

uzimanje komadića tkiva oralne lezije za patohistološko pretraživanje radi određivanja svojstava patološke promjene

dentalna medicina

biopsija velikih žlijezda slinovnica

uzimanje bioptičkoga uzorka iz velikih žlijezda slinovnica radi patohistološke analize tkiva

dentalna medicina

biopsija žlijezda slinovnica

uzimanje bioptičkoga uzorka iz žlijezde slinovnice radi histopatološke analize tkiva

dentalna medicina

biostatika

znanost o ravnoteži sila u nekome biološkom sustavu

dentalna medicina