struna tražilica

image shadow

vrijeme poluraspada

vrijeme u kojemu se broj radionuklida u određenome uzorku smanji za polovinu

kemija

vrijeme preleta

mjera brzine elektrona kojom se u spektrometriji masa određuje omjer mase i naboja

kemija

vrijeme zadržavanja

vrijeme koje razlučeni sastojak provede u kromatografskome sustavu

kemija

vrpca

područje kromatografskoga sloja na kojemu se nalazi jedan sastojak ili više sastojaka uzorka

kemija

vrpčasti spektar

spektar koji se dobiva nakon prolaska zračenja kroz uzorak koji apsorbira samo pri nekim valnim duljinama

kemija