struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

alkalijski metali

elementi 1. skupine periodnoga sustava elemenata

kemija

alkalimetrija

titrimetrijsko određivanje koncentracije kiselina standardnom otopinom lužine

kemija

alkaloidi

bazični heterociklički dušikovi spojevi koji se nalaze u biljnome svijetu

kemija

alkani

homologni niz alifatskih ugljikovodika u kojima su ugljikovi atomi međusobno vezani jednostrukom vezom

kemija

alkanijevi ioni

karbokationi izvedeni iz alkana C-hidroniranjem koji sadržavaju najmanje jedan pentakoordinirani ugljikov atom

kemija

alkemija

nekadašnji pokušaji pronalaženja vještine pretvaranja neplemenitih metala (olovo, bakar, živa i dr.) u plemenite (zlato i srebro) s pomoću tzv. kamena mudraca

kemija

alkeni

homologni niz alifatskih ugljikovodika koji sadržavaju barem jednu ugljik-ugljik dvostruku vezu

kemija

alkilideni

karbeni nastali supstitucijom metilena jednom ili dvjema alkilnim skupinama

kemija

alkilidenske skupine

dvovalentne skupine nastale iz alkana uklanjanjem dvaju vodikovih atoma s istoga ugljikova atoma, čije su slobodne valencije dio dvostruke veze

kemija

alkilidini

karbeni nastali supstitucijom metina alkilnom skupinom

kemija