struna tražilica

image shadow

model parova gradova

model koji se zasniva na proučavanju obilježja gradova koji su mjesto početka i završetka jednoga putovanja u zračnome prometu bez obzira na to radi li se o izravnome letu ili ne

tehnologija prometa i transport

modulator

uređaj koji digitalni signal pretvara u analogni

tehnologija prometa i transport

mokra uzletno-sletna staza

uzletno-sletna staza pokrivena vodom dubine manje od 3 mm

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

mokri propad

propad s oborinom koja doseže do tla

geofizika

mokri snijeg

težak, ljepljiv i vlažan snijeg koji pada u velikim pahuljama kad temperatura zraka kroz koji prolazi nije svagdje niža od 0 °C

geofizika

mokri termometar

živin termometar s posudicom obloženom mokrom krpicom

geofizika

moment

umnožak mase i kraka te mase do referentne crte

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

moment oko zgloba

moment koji stvara sila na upravljačkoj površini oko osi rotacije upravljačke površine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

mraz

pojava koja nastaje procesom pretvaranja vodene pare u kristaliće leda

geofizika

mutni led

sloj neprozirnoga leda manje gustoće od prozirnoga leda jer sadržava i mjehuriće zraka

geofizika