struna tražilica

image shadow

skice riječi

sažetak gramatičkoga i kolokacijskoga opisa riječi utemeljen na gramatici skica

filologija

sklonidba

promjena imenica, zamjenica, brojeva i pridjeva po padežima

filologija

skupina metafora

skupina hijerarhijski organiziranih konceptualnih metafora koje pripadaju istoj semantičkoj domeni

filologija

skupni antroponim

ime skupine ljudi koja po nekome kriteriju čini cjelinu

filologija

slabi poluglas

poluglas na kraju nejednosložne riječi i u nenaglašenome položaju ispred sloga s punim samoglasnikom ili poluglasom u jakome položaju

filologija

slabljenje

glasovna promjena kojom se jači glas zamjenjuje slabijim

filologija

slaganje

tvorbeni način u kojemu istodobno sudjeluju tri sastavnice od kojih je prva osnova, druga spojnik -o-, a treća samostalna riječ

filologija

slavonski slovopis

hrvatski latinični slovopis koji je u 18. stoljeću oblikovan kombinacijom rješenja iz kajkavskoga i dalmatinskoga slovopisa te nekih zasebnih rješenja

filologija

slijedna dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad je govornik izložen drugomu jeziku od treće godine

filologija

slijevanje suglasnika

pojednostavnjivanje suglasničkih skupova stapanjem istovrsnih suglasnika

filologija