struna tražilica

image shadow

model prevođenja

skup kriterija koji moraju biti zadovoljeni kako bi se ostvario valjan prijevod

filologija

modelnoteorijska semantika

opis značenja koji uključuje izradu apstraktnih matematičkih modela onih stvari u svijetu koje čine semantičku vrijednost jezičnih izričaja

filologija

modifikator

zavisni član konstrukcije čiju semantičku podstrukturu elaborira odrednik profila kao nezavisni član

filologija

monoftongizacija diftonga

glasovna promjena koja se odnosi na prijelaz dvoglasa u jedan samoglasnik

filologija

monosemija

pojava da jedna riječ ili skupina ima samo jedno značenje

filologija

Montagueova semantika

pristup semantici prirodnoga jezika koji se temelji na matematičkoj logici, posebice teoriji skupova, lambda- računu, intenzionalnoj logici i teoriji tipova, a može se okarakterizirati kao istinosnouvjetna, modelnoteorijska semantika mogućih svjetova

filologija

morf

ostvaraj morfema u riječi

filologija

morfem

najmanja jedinica izraza koja ima značenje

filologija

morfologija

područje gramatike koje proučava oblike riječi

filologija

morfološka prilagodba

zamjena morfema jezika davaoca morfemima jezika primaoca radi uklapanja u morfološki sustav jezika primaoca

filologija