struna tražilica

image shadow

troškovi trgovine

troškovi koji nastaju u poslovanju poduzeća koje se bavi trgovinom te koji postaju rashodima u razdoblju u kojemu su nastali neovisno o količini prodane robe

ekonomija

troškovni centar odgovornosti

centar odgovornosti u kojemu je menadžer odgovoran samo za one troškove koji su pod njegovom kontrolom

ekonomija

troškovni pristup

tehnika vrednovanja kojom se dobiva iznos koji bi bio potreban u sadašnjemu trenutku da bi se zamijenio uslužni kapacitet neke imovine

ekonomija

troškovno ograničenje u financijskome izvještavanju

ograničenje prema kojemu proizišli troškovi ne bi smjeli premašiti koristi nastale financijskim izvještavanjem

ekonomija

troškovno ograničenje u prezentiranju informacija

troškovno ograničenje u financijskome izvještavanju prema kojemu proizišli troškovi ne bi smjeli premašiti koristi nastale prezentiranjem informacija

ekonomija

tržišna cijena dionice

cijena dionice kojom se aktivno trguje na uređenome tržištu na datum trgovanja

ekonomija

tržišna dodana vrijednost

ciljna veličina i mjerilo strategijskih mogućnosti poduzeća kojom se utvrđuje utjecaj tržišta na povećanje vrijednosti poduzeća, a koja se izračunava kao razlika između tržišne vrijednosti i vrijednosti uloženoga tuđeg i vlastitog kapitala

ekonomija

tržišni pristup

tehnika vrednovanja u kojoj se upotrebljavaju cijene i druge relevantne informacije iz tržišnih transakcija identičnom ili sličnom imovinom ili obvezama

ekonomija

tržišni rizik

rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskoga instrumenta zbog promjena tržišnih cijena

ekonomija

tržište kapitala

mjesto sučeljavanja ponude i potražnje vrijednosnih papira

ekonomija