struna tražilica

image shadow

Općeprihvaćena računovodstvena načela Sjedinjenih Američkih Država

računovodstveni standardi, načela, smjernice i drugi dokumenti koje je priznao Odbor za standarde financijskoga izvještavanja sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama i koje primjenjuju nevladini subjekti

ekonomija

općeprihvaćene računovodstvene pretpostavke

polazna pravila financijskoga izvještavanja koja se podrazumijevaju pri sastavljanju i čitanju financijskih izvještaja

ekonomija

opći revizijski ciljevi testiranja

revizijski ciljevi testiranja koji su postavljeni općenito i primjenjuju se na svaku skupinu poslovnih događaja ili salda

ekonomija

opći troškovi proizvodnje

troškovi proizvodnje koje je potrebno alocirati na pojedine nositelje s pomoću različitih metoda alokacije troškova

ekonomija

operativna marža

financijski pokazatelj profitabilnosti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da ostvarene ukupne prihode zadržava u obliku zarada prije kamata, poreza i amortizacije

ekonomija

operativni plan

dio glavnoga poslovnog plana koji odražava operativne odluke menadžmenta za upotrebu oskudnih resursa poduzeća

ekonomija

operativni troškovi banke

troškovi banke koji uključuju opće administrativne troškove i troškove amortizacije

ekonomija

oporeziva dobit

dobit razdoblja određena u skladu s propisima poreznih tijela na temelju kojih postoji obveza plaćanja poreza na dobit

ekonomija

oporezive privremene razlike

privremene razlike koje će imati za posljedicu oporezive iznose pri određivanju oporezive dobiti ili poreznoga gubitka budućih razdoblja u kojima će knjigovodstvena vrijednost imovine biti nadoknađena ili obveza podmirena

ekonomija

oportunitetni trošak

relevantni trošak koji se mjeri koristima koje bi se ostvarile odabirom alternative od koje se odustaje

ekonomija