struna tražilica

image shadow

trimetilsilil

skupina u kojoj su na atom slilicija vezane tri metilne skupine

kemija

trioksan

kemijski spoj sustavnoga imena 1,3,5-trioksacikloheksan

kemija

tripletno stanje

stanje kemijske jedinke u kojemu je ukupni elektronski spinski kvantni broj jednak jedan

kemija

tritil

arilna skupina sustavnoga imena trifenilmetil

kemija

trogrla okrugla tikvica s ubrušenim grlima

okrugla tikvica s trima vratovima koji završavaju ubrušenim grlima

kemija

trokraki pipac s dvokanalnim klinom

trokraki stakleni pipac kojemu stakleni klin ima dva kosa kanala zakretanjem kojih za 180o se bez prekida kemijskoga procesa preusmjeruje priključak s vakuuma na priključak za inertni plin i obratno

kemija

tronožac

laboratorijski metalni pribor na kojemu se Bunsenovim plamenikom zagrijavaju otopine ili reakcijske smjese u tikvicama odnosno čašama ili se uzorci žare u lončiću za žarenje

kemija

tunelska sušnica

kontinuirana konvekcijska, kondukcijska ili radijacijska sušnica u kojoj proizvod koji se suši putuje pokretnom vrpcom

kemija