struna tražilica

image shadow

apsorber

uređaj u kojemu se struja plina dovodi u kontakt sa strujom tekućine pri čemu se na granici faza iz struje plina uklanjaju čvrsti, tekući ili plinoviti sastojci

kemija

apsorpcija

interakcija elektromagnetskoga zračenja određene valne duljine i čestice, pri čemu dolazi do prijelaza iz nižega u više energetsko stanje

kemija

aragonit

metastabilna kristalna forma kalcijeva karbonata

kemija

arenijevi pi-adukti

kationi dobiveni adicijom određene kationske vrste na bilo koji položaj arena

kemija

ariloksilne skupine

molekule u kojima je arilna skupina jednostrukom vezom vezana na kisik

kemija

aromatična tvar

kemijski spoj ugodna ili neugodna mirisa

kemija

arsenat

anion arsenske kiseline nastao disocijacijom u trećemu stupnju

kemija

arsenati

soli arsenske kiseline sustavnoga imena tetraoksoarsenati(3‒)

kemija

arsenska kiselina

oksokiselina arsena sustavnoga imena trivodikov tetraoksoarsenat

kemija

Avogadrov broj

broj koji govori koliko molekula, atoma ili formulskih jedinki ima u jednome molu određene tvari, a iznosi 6,022140857(74) x1023

kemija