struna tražilica

image shadow

osnovka valjka

krug koji omeđuje valjak

matematika

osnovni teorem algebre

teorem prema kojemu svaki polinom čiji su koeficijenti kompleksni brojevi i koji nije konstantan ima barem jednu nultočku u polju kompleksnih brojeva

matematika

ostatak pri dijeljenju

poopćenje pojma ostatka dijeljenja dvaju prirodnih brojeva, što je pri dijeljenju broja $a$ brojem $b$ nenegativni cijeli broj $r$ manji od $b$ sa svojstvom $a=qb+r$ za neki nenegativni cijeli broj $q$

matematika

ostatak reda

razlika zbroja reda i $n$-toga djelomičnog zbroja toga reda

matematika

otvorena kugla

skup svih točaka metričkoga prostora kojima je udaljenost od zadane točke manja od zadanoga pozitivnog realnog broja

matematika

otvorena poluravnina

poluravnina u koju nije uključen pravac koji je određuje

matematika

otvoreni interval

interval koji ne sadržava krajnje elemente

matematika

otvoreni poluprostor

poluprostor u koji nije uključena ravnina koja određuje taj poluprostor

matematika

otvoreni skup

element zadane topologije na određenome skupu

matematika

otvoreno preslikavanje

preslikavanje među topološkim prostorima takvo da je slika svakoga otvorenog skupa otvoreni skup

matematika