struna tražilica

image shadow

asocijativna operacija

binarna operacija $\cdot : A\times A\to A$ na skupu $A$ za koju vrijedi svojstvo asocijativnosti

matematika

asocijativni prsten

prsten čije je množenje asocijativna binarna operacija

matematika

asocijativnost

svojstvo binarne operacije $\cdot$ prema kojemu vrijedi $x\cdot (y\cdot z) = (x\cdot y)\cdot z$ za sve $x,y,z$

matematika