struna tražilica

image shadow

asocijativna operacija

binarna operacija $\cdot : A\times A\to A$ na skupu $A$ za koju vrijedi svojstvo asocijativnosti

matematika

asocijativni prsten

prsten čije je množenje asocijativna binarna operacija

matematika

asocijativnost

svojstvo binarne operacije $\cdot$ prema kojemu vrijedi $x\cdot (y\cdot z) = (x\cdot y)\cdot z$ za sve $x,y,z$

matematika

Banachov prostor

normirani vektorski prostor koji je potpun kao metrički prostor čija je funkcija udaljenosti među dvama vektorima norma njihove razlike

matematika

Bayesova formula

formula kojom se izražava da je uvjetna vjerojatnost određene hipoteze uz uvjet danoga događaja jednaka količniku umnoška uvjetne vjerojatnosti toga događaja uz uvjet te hipoteze i vjerojatnosti te hipoteze te vjerojatnosti toga događaja izraženoga potpunom formulom vjerojatnosti u odnosu na potpuni sustav događaja kojemu je ta hipoteza član

matematika

baza logaritma

broj koji treba potencirati s logaritmom zadanoga broja da bi se dobio taj zadani broj

matematika

baza prirodnoga logaritma

matematička konstanta $e$ koja je transcendentni broj približno jednak $2,7$

matematika

baza vektorskoga prostora

linearno nezavisni skup vektora koji razapinje cijeli vektorski prostor

matematika

bazna funkcija

funkcija koja pripada unaprijed određenoj čvrstoj bazi vektorskoga prostora funkcija

matematika

bazni vektor

vektor zadane baze vektorskoga prostora

matematika