struna tražilica

image shadow

bočata voda

voda s većom koncentracijom soli od slatke kopnene vode, a manjom od morske vode

građevinarstvo

bočni preljev

preljev s bočnim položajem praga u odnosu na smjer strujenja vode

građevinarstvo

brana

građevina izvedena preko doline ili rijeke radi zadržavanja i zahvaćanja vode te zadržavanja nanosa ili odlaganja jalovine

građevinarstvo

branik na željezničko-cestovnome prijelazu

mehanička kovinska ili drvena zapreka koja se pri prolasku željezničkoga vozila spušta u vodoravan položaj, zatvara cijelu širinu ceste i zaustavlja cestovni promet

građevinarstvo

brazilsko ispitivanje

ispitivanje koje se upotrebljava za neizravno mjerenje jednoosne vlačne čvrstoće cilindričnoga ispitnog uzorka stijene

građevinarstvo

brodska prevodnica

građevina na riječnome plovnom putu ili pred morskom lukom za dizanje ili spuštanje plovnoga sastava ili broda s jedne vodne razine na drugu

građevinarstvo

broj sustava diskontinuiteta

broj skupova diskontinuiteta s približno istim pružanjem i padom na promatranome području

građevinarstvo

brušenje tračnica

obnavljanje prvotnoga oblika vozne površine glavne tračnice

građevinarstvo

brutomasa vagona

zbroj mase vagona i mase ukrcanoga tereta

građevinarstvo

brutotežina vagona

zbroj težine vagona i težine ukrcanoga tereta

građevinarstvo