struna tražilica

image shadow

vijčana dislokacija

dislokacija koju uzrokuje pomak jednoga dijela kristala prema drugome za pola atomskoga razmaka i s Burgersovim vektorom usporednim s dislokacijskom linijom

fizika

vir

vrtložni izgled linija magnetskog polja

fizika

virtualna čestica

čestica koja kratkotrajno postoji u ograničenome dijelu prostora

fizika

virtualna slika

slika predmeta proizvedena nekim optičkim sustavom koja nastaje na mjestu gdje se presijecaju produljenja stvarnih zraka

fizika

visker

duguljast i kao vlas tanak monokristal metala ili slitine

fizika

viskoelastičnost

stanje materijala u kojem pokazuje elastična i plastična svojstva

fizika

viskoznost

veličina koja karakterizira unutarnje trenje pri gibanju realnoga fluida

fizika

viskoznost tekućine

unutarnje trenje među slojevima tekućine

fizika

visokonaponska elektronska mikroskopija

elektronska mikroskopija koja se za ubrzanje elektrona koristi električnim naponima većim od 400 keV

fizika

visokorazlučujuća pretražna elektronska mikroskopija

elektronska mikroskopija u kojoj se elektronskim snopom nanometarskoga promjera pretražuje površina uzorka

fizika