struna tražilica

image shadow

reduktoni

spojevi endiolske strukture stabilizirani konjugacijom i vodikovom vezom sa susjednom karbonilnom skupinom

kemija

referentna elektroda

elektroda konstantnoga potencijala koji ne ovisi o sastavu otopine

kemija

referentna tvar

homogena i stabilna tvar s obzirom na specificirana svojstva, prilagođena za umjeravanje uređaja, ocjenu mjernoga postupka ili dodjeljivanje vrijednosti materijalu

kemija

referentna vrijednost

dogovorna vrijednost određene nesigurnosti dodijeljena nekoj veličini

kemija

referentni etalon

mjerni etalon za umjeravanje drugih mjernih etalona

kemija

referentni mjerni postupak

mjerni postupak kojim se određuje točnost mjerene veličine dobivene drugim mjernim postupkom

kemija

refraktometar

optički uređaj kojim se mjeri indeks loma

kemija

regresijska analiza

izračunavanje ovisnosti odziva mjernoga uređaja o koncentraciji standardnoga uzorka metodom najmanjih kvadrata

kemija

Reissertovi spojevi

spojevi nastali adicijom acilne skupine na dušikov atom i cijanoskupine na ugljikov atom veze ugljik-dušik u dušikovim heterocikličkim spojevima

kemija

relativna atomska masa

broj koji kazuje koliko je puta masa nekoga atoma veća od unificirane atomske jedinice mase

kemija