struna tražilica

image shadow

katalitički val

porast vala kod polarografije prouzročen prisutnošću određenoga katalizatora

kemija

kataliza

povećanje brzine reakcije zbog prisutnosti katalizatora

kemija

katalizator

tvar koja ubrzava kemijsku reakciju i nakon koje ostaje nepromijenjena

kemija

katenani

ugljikovodici s dvama prstenovima ili više njih povezanih kao karike u lancu bez kovalentne veze

kemija

kation

pozitivno nabijeni ion

kemija

kationski izmjenjivač

izmjenivač iona s kiselim funkcijskim skupinama koje vežu katione iz otopine, a u otopinu otpuštaju vodikove ione

kemija

katoda

elektroda na kojoj tijekom elektrolize dolazi do redukcije iona metala

kemija

katodni depolarizator

elektroaktivna tvar koja se lako reducira i sprečava snižavanje katodnoga potencijala elektrokemijskoga članka

kemija

katodni val

strujni val važan za redukciju analita

kemija

katodoluminiscencija

emisija fotona vidljive svjetlosti iz uzorka pobuđenoga elektronskim snopom

kemija