struna tražilica

image shadow

izbjeljivanje ozonom

izbjeljivanje s pomoću ozona kojim se vlaknastoj kaši uklanja boja

kemijsko inženjerstvo

izbjeljivanje peroksidom

izbjeljivanje s pomoću vodikova ili natrijeva peroksida kojim se vlaknastoj kaši uklanja boja

kemijsko inženjerstvo

izgaranje

kemijska pretvorba uzorka zagrijavanjem na visokoj temperaturi u struji kisika

kemija

izoaloksazin

dio molekule riboflavina troprstenaste heterocikličke strukture

kemija

izobari

nuklidi istoga masenog, a različitoga atomskog broja

kemija

izocijanati

spojevi koji sadržavaju redom dušikov, ugljikov i kisikov atom međusobno vezane dvostrukim kovalentnim vezama, a na dušikovu atomu kovalentnom jednostrukom vezom vezana je hidrokarbilna skupina

kemija

izocijanidi

izomer cijanovodične kiseline i njegovi hidrokarbilni derivati

kemija

izoelektrična membrana

membrana s ugrađenim slabim kiselinama ili slabim bazama određene pH-vrijednosti kroz koje prema negativnoj elektrodi mogu prolaziti bjelančevine pozitivnoga naboja kojima je izoelektrična točka manja od pH-vrijednosti membrane

kemija

izoelektrična točka

pH-vrijednost otopine pri kojoj je omjer ionizacije kationskih i anionskih središta makromolekule takav da je netonaboj jednak ništici

kemija

izoelektrično sabiranje

elektroforeza koja se temelji na putovanju makromolekula u mediju u kojemu je uspostavljen gradijent koncentracije vodikovih iona

kemija