struna tražilica

image shadow

kota

broj koji označuje visinu točke terena iznad nivo-plohe ili dubinu ispod nivo-plohe

geodezija

kota izohipse

kota koja označuje nadmorsku visinu izohipse

geodezija

kozmografija

astronomska i geografska promišljanja o svemiru u renesansi i ranome novom vijeku

geodezija

krajolik

dio geoprostora koji se sastoji od vidljivih objekata na zemljištu te od promjenjivih elemenata poput osvjetljenja i vremenskih uvjeta

geodezija

krug boja

prikaz tonova boje i zasićenosti poredanih u krugu

geodezija

krupno mjerilo

mjerilo u kojemu se na listu karte obično prikazuju mala područja

geodezija

kurs broda

kut između meridijana i smjera kojim plovi brod

geodezija

kursna karta

karta koja služi za vođenje broda ili zrakoplova s označenim smjerovima kretanja i položajima

geodezija

kurvimetar

naprava za približno mjerenje duljina luka krivulja na kartama

geodezija

kvalitativna generalizacija

semantička generalizacija koja se provodi na temelju klasifikacije kvalitativnoga svojstva

geodezija