struna tražilica

image shadow

reklasifikacija

ponovno klasificiranje cijeloga knjižničnog fonda, pojedinih njegovih skupina ili pojedinih knjižničnih zbirka zbog primjene novoga klasifikacijskog sustava

informacijske i komunikacijske znanosti

rekreacijsko čitanje

čitanje literature po vlastitu izboru u slobodno vrijeme

informacijske i komunikacijske znanosti

relevantna informacija

informacija koja odgovara korisničkim potrebama

informacijske i komunikacijske znanosti

remitenda

neprodani ostatak robe koji knjižar ili prodavač novina vraća nakladniku

informacijske i komunikacijske znanosti

repozitorij

zbirka digitalnih objekata namijenjenih dugotrajnom čuvanju i davanju na korištenje

informacijske i komunikacijske znanosti

reprodukcija

izrada ili izvedba kojom se nastoji postići što veća sličnost s izvornikom

informacijske i komunikacijske znanosti

reprografija

vjerna reprodukcija različitih vrsta dokumenata s pomoću svjetlosti, topline ili električne radijacije

informacijske i komunikacijske znanosti

Resource Description and Access

anglo-američka norma za deskriptivnu katalogizaciju koja nadomješta Anglo-američka kataložna pravila 2

informacijske i komunikacijske znanosti

responzivni internetski dizajn

dizajn koji omogućuje da se raspored i veličina elemenata internetske stranice prilagođavaju potrebama korisnika i uređajima koje oni rabe

informacijske i komunikacijske znanosti

restauracija

postupak zaštite kojim se pokušava jedinicu građe koja je pretrpjela propadanje ili oštećivanje vratiti što je moguće bliže svome izvornome stanju

informacijske i komunikacijske znanosti