struna tražilica

image shadow

RNA-početnica

kratki fragment RNA koji se koristi za početak replikacije DNA

biologija

RNA-polimeraza

enzim koji sintetizira RNA koristeći DNA kao kalup

biologija

RNA-sekvenciranje

sekvenciranje svih molekula RNA neke stanice ili tkiva

biologija

RNA-svijet

hipoteza da je rani život na Zemlji bio ponajprije temeljen na molekulama RNA koje su pohranjivale nasljednu informaciju i katalizirale biokemijske reakcije

biologija

Robertsonova translokacija

struktura koja nastaje fuzijom dvaju akrocentričnih kromosoma

biologija

roditeljski lanac

lanac DNA koji se u replikaciji koristi kao kalup

biologija

rRNA-gen

gen koji određuje ribosomsku RNA

biologija