struna tražilica

image shadow

tosil

skupina izvedena iz para-toluensulfonske kiseline sustavnoga imena para-toluensulfonil

kemija

trans-2-buten

alken s četirima ugljikovim atomima sustavnoga imena (E)-but-2-en

kemija

triazol

nezasićeni peteročlani heterociklički spoj u kojemu su tri atoma dušika i dva atoma ugljika

kemija

tridekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava trinaest ugljikovih atoma

kemija

tridekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz tridekana

kemija

tridekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz tridekana

kemija

trietilsilil

skupina u kojoj su na atom silicija vezane tri etilne skupine

kemija

trifenilsilil

skupina u kojoj su na atom silicija vezane tri fenilne skupine

kemija

trigonsko-piramidalna molekulska geometrija

molekulska geometrija u kojoj se središnji atom nalazi u središtu trostrane piramide, a u vrhovima se nalaze tri atoma i jedan nepodijeljeni elektronski par

kemija

triizopropilsilil

skupina u kojoj su na atom silicija vezane tri izopropilne skupine

kemija