struna tražilica

image shadow

homogena smjesa

smjesa najmanje dviju različitih tvari koja u cjelokupnome obujmu ima jednolik sastav ili jednolika fizikalna svojstva

kemija

homolog

član homolognoga niza

kemija

homologni niz

niz spojeva koji imaju zajedničku opću formulu, a svaki se član od prethodnoga razlikuje za istu skupinu

kemija

homotopne vrste

atomi ili skupine u molekuli koji su simetrični s obzirom na n-terostruku rotacijsku os

kemija

hvatač magnetnoga štapića

štap od polimernih materijala koji na jednome kraju ima ugrađen magnet

kemija

hvataljka

laboratorijski metalni pribor koji se upotrebljava za pridržavanje i pričvršćivanje laboratorijskoga posuđa ili pribora

kemija

hvataljka s pričvrsnim vijkom

hvataljka koja ima vijak s leptirastom maticom kojim se učvršćuje na metalni stalak ili laboratorijsku mrežu

kemija

hvataljka sa šipkom

hvataljka koja ima metalni držak na koji se pričvršćuje držač za šipke učvršćen na metalni stalak ili laboratorijsku mrežu

kemija

hvataljka sa šipkom i lancem

hvataljka načinjena od lanca ili lanca na poluprstenu pričvršćenoga na šipku

kemija

hvatanje

metoda otkrivanja nestabilnih molekula reakcijom sa spojevima poznate molekulske strukture

kemija