struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

složeno pravilo trojno

pravilo dobiveno uzastopnom primjenom pravila trojnoga

matematika

slučajna varijabla

realna funkcija definirana na prostoru elementarnih događaja koja je izmjeriva u paru sigma-algebri događaja i Borelovih podskupova skupa realnih brojeva

matematika

slučajni broj

broj jednak vrijednosti određene slučajne varijable

matematika

slučajni pokus

pokus s barem dvama različitim ishodima

matematika

slučajni proces

množina slučajnih varijabla definiranih na istome vjerojatnosnom prostoru i indeksiranih određenim podskupom realnih brojeva

matematika

slučajni uzorak

konačni niz slučajnih varijabla ili vektora sa svojstvom da je zajednička razdioba članova toga niza jednaka zajedničkoj razdiobi niza dobivenoga permutiranjem njegovih članova za bilo koju permutaciju, a članovi su mu jednako distribuirani zakonom razdiobe jednakim populacijskoj razdiobi određene numeričke statističke varijable ili statističkoga vektora

matematika

slučajni vektor

vektorska funkcija definirana na prostoru elementarnih događaja s vrijednostima u euklidskome prostoru dimenzije veće od jedan, koja je izmjeriva u paru sigma-algebri događaja i Borelovih podskupova toga euklidskog prostora

matematika

sljedbenik broja

broj za jedan veći od zadanoga cijelog broja

matematika

smjer

klasa ekvivalencije po relaciji ekvivalencije „biti usporedan“ na skupu svih pravaca

matematika

smjer pravca

klasa ekvivalencije pravaca u smislu da dva pravca imaju isti smjer ako su usporedni

matematika