struna tražilica

image shadow

Poissonova slučajna varijabla

diskretna slučajna varijabla koja poprima nenegativne cijele brojeve za vrijednosti s vjerojatnostima $P( X = k ) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k\in\{ 0,1,\ldots \}$, pri čemu je realni broj $\lambda >0$ parametar razdiobe

matematika

pokrivač

porodica otvorenih skupova čija je unija dani topološki prostor ili podskup topološkoga prostora

matematika

pol funkcije

točka $a$ u kompleksnoj ravnini za koju postoji okolina $U$ takva da je za svaki $z\in U\backslash \{a\}$ dana funkcija $f$ definirana i vrijedi $f(z) = g(z)/(z-a)^n$ za određeni prirodni broj $n$, pri čemu je $g$ funkcija koja je analitička na $U$

matematika

polarne koordinate

koordinate u polarnome koordinatnom sustavu

matematika

polarni koordinatni sustav

koordinatni sustav $(r,\phi)$ u dvodimenzijskome prostoru određen izborom točke $0$, zrake $x$ iz točke $0$, pri čemu je za danu točku $P$ koordinata $r$ udaljenost od točke $0$ i $\phi$ je kut koji vektor $\overrightarrow{OP}$ zatvara sa zrakom $x$

matematika

poliedar

geometrijsko tijelo omeđeno ravnim plohama

matematika

poligon frekvencija

grafički prikaz razdiobe frekvencija numeričke statističke varijable u pravokutnome koordinatnom sustavu tako da je svaka točka kojoj je apscisa jedna vrijednost varijable, a ordinata frekvencija te vrijednosti u danome uzorku, povezana ravnom linijom s njoj susjednom takvom točkom

matematika

polinom

algebarski izraz sastavljen od zbroja više monoma

matematika

polinom jedne varijable

polinom koji je zbroj monoma jedne varijable

matematika

polinom više varijabla

polinom koji je zbroj monoma s više od jedne varijable, ali s konačno mnogo varijabla

matematika