struna tražilica

image shadow

os ordinata

druga koordinatna os u koordinatnome sustavu u ravnini ili u prostoru

matematika

os parabole

pravac koji prolazi žarištem parabole i okomit je na njezinu ravnalicu

matematika

os simetrije

pravac u ravnini takav da osna simetrija kojoj je taj pravac skup čvrstih točaka preslikava zadani skup u sebe

matematika

os stošca

pravac koji prolazi vrhom uspravnoga stošca i okomit je na osnovku

matematika

osna simetrija

simetrija ravnine kojoj skup čvrstih točaka čini pravac

matematika

osnosimetrični lik

geometrijski lik koji se pri određenoj osnoj simetriji preslikava u sebe

matematika

osnovica trapeza

jedna od dviju usporednih stranica trapeza

matematika

osnovka piramide

strana piramide koja ne sadržava vrh piramide

matematika

osnovka prizme

usporedna strana prizme u odnosu na koju su sve ostale strane paralelogrami

matematika

osnovka stošca

krug koji omeđuje stožac

matematika