struna tražilica

image shadow

množenje skalarom

bilinearna binarna operacija zadana kao dio strukture vektorskoga prostora čiji je prvi argument element polja skalara, drugi element skupa vektora toga prostora, a rezultat vektor

matematika

množitelj

broj kojim se množi drugi broj

matematika

mogući događaj

događaj koji nije nemoguć

matematika

Moivreova formula

formula $\cos(n\alpha)+\sin(n\alpha)\cdot i=(\cos(\alpha)+\sin(\alpha)\cdot i)^n$ u kojoj je $n$ prirodni broj, a $\alpha$ kut ili realni broj

matematika

monoid

algebarska struktura koja se sastoji od skupa zajedno s jednom binarnom operacijom koja je asocijativna i ima neutralni element

matematika

monom

jednočlani algebarski izraz

matematika

monotona funkcija

funkcija iz uređenoga skupa $X$ u uređeni skup $Y$ koja je padajuća ili rastuća na cijeloj domeni

matematika

monotoni niz

rastući niz ili padajući niz

matematika

morfizam

element klase morfizama određene kategorije

matematika

multiplikativna funkcija

aritmetička funkcija kojoj je vrijednost u umnošku bilo kojih dvaju relativno prostih brojeva jednaka umnošku vrijednosti u tim brojevima

matematika