struna tražilica

image shadow

konačni decimalni zapis

decimalni zapis s konačno mnogo decimala

matematika

konačni integral

Lebesgueov integral na konačnome skupu

matematika

konačni niz

niz koji ima konačno mnogo članova

matematika

konačni red

red u obliku zbroja konačno mnogo elemenata

matematika

konačni skup

skup koji ima konačno mnogo elemenata

matematika

konačni verižni razlomak

izraz koji pripada najmanjemu skupu matematičkih izraza $F$ koji sadržava sve jednostavne razlomke i koji ima svojstvo da, ako su $f$ u $F$ i $a,b$ brojevi, onda je $\frac{a}{b+f}$ također u $F$

matematika

konačnodimenzijski vektorski prostor

vektorski prostor koji ima barem jednu konačnu bazu

matematika

kongruencija

relacija ekvivalencije u kojoj su dva broja kongruentna ako im je razlika višekratnik zadanoga prirodnog broja

matematika

konkavna funkcija

funkcija iz konveksnoga podskupa vektorskoga prostora u skup realnih brojeva takva da je skup točaka pod grafom funkcije konveksan skup

matematika

konstantna funkcija

funkcija kojoj su sve vrijednosti jednake

matematika