struna tražilica

image shadow

aritmetička funkcija

funkcija definirana na prirodnim brojevima s vrijednostima u skupu realnih ili kompleksnih brojeva

matematika

aritmetička operacija

zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje i korjenovanje kada se primjenjuju na brojevima

matematika

aritmetička sredina

zbroj $n\geq 1$ brojeva podijeljen s $n$

matematika

aritmetički niz

niz brojeva $x_n$ u kojemu je razlika bilo kojih dvaju susjednih članova niza $x_{n+1}-x_n$ konstanta

matematika

arkus kosinus

inverzna funkcija funkcije kosinus

matematika

arkus kotangens

inverzna funkcija funkcije kotangens

matematika

arkus sinus

inverzna funkcija funkcije sinus

matematika

arkus tangens

inverzna funkcija funkcije tangens

matematika

asimptota

pravac kojemu se točke približavaju po volji blizu točkama zadane krivulje kada jedna ili više koordinata točaka krivulje teži u beskonačnost

matematika

asocijativna algebra

modul $A$ nad komutativnim prstenom $K$ u kombinaciji s asocijativnom binarnom operacijom $\cdot:A\times A\to A$ koja je linearna u obama argumentima

matematika