struna tražilica

image shadow

Izvršna agencija europskoga istraživačkog vijeća

agencija koju je osnovala Europska komisija u okviru Europskoga istraživačkog vijeća za potporu pionirskim istraživanjima na temelju posebnoga Sedmog okvirnog programa IDEAS s ukupnim proračunom od 7,5 milijarda eura

pravo

Izvršna agencija za inteligentnu energiju

agencija EU-a koja je do 2007. bila nadležna za upravljanje projektima i događajima organiziranima u okviru programa Inteligentna energija za Europu, za širenje znanja i iskustva, poticanje suradnje te davanje povratnih informacija Glavnoj upravi za energetiku i promet

pravo

Izvršna agencija za istraživanje

izvršno tijelo koje upravlja ključnim dijelom Sedmoga okvirnog programa kojim se podupire izvrsnost u istraživanju i tehnološki razvoj

pravo

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

izvršna agencija nadležna za provođenje programa i akcija koje financira Europska unija na području obrazovanja i izobrazbe, aktivnoga građanstva, mladih u akciji i poticanja audiovizualnih i kulturnih projekata

pravo

Izvršna agencija za transeuropske prometne mreže

izvršno tijelo za tehničku i financijsku provedbu i upravljanje programom transeuropskih prometnih mreža i upravljanje ključnim infrastrukturnim projektima u financijskim razdobljima od 2000. - 2006. i 2007. - 2013.

pravo

Izvršna agencija za tržišno natjecanje i inovacije

tijelo Unije za osiguravanje visokokvalitetnih programa financiranja i inicijativa na područjima energije, okoliša, tržišnoga natjecanja i inovacija

pravo

Izvršna agencija za zdravlje i potrošače

izvršno tijelo koje u razdoblju 2008. – 2013. upravlja drugim Programom javnoga zdravstva, uspostavljeno za razdoblje od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2015., te odgovorno i za mjere obučavanja za sigurnost hrane

pravo

izvršne agencije

agencije EU-a osnovane na određeno vrijeme radi zadataka vezanih za upravljanje jednim programom ili više programa EU-a u sjedištu Europske komisije u Bruxellesu ili u Luxembourgu

pravo

Izvršni odbor Europske središnje banke

tijelo Europske središnje banke odgovorno za provedbu monetarne politike, davanje naputaka nacionalnim središnjim bankama, pripremanje sastanaka Upravnoga vijeća ESB-a i svakodnevno upravljanje ESB-om, a koje čine predsjednik ESB-a, potpredsjednik ESB-a i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće na preporuku Vijeća nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Upravnim vijećem ESB-a

pravo