struna tražilica

image shadow

državni dug

ukupni bruto dug po nominalnoj vrijednosti koji je nepodmiren krajem godine i konsolidiran između i unutar sektora opće države

pravo

državno jamstvo

jamstvo koje daje država, a koje je povezano sa zajmom ili drugom financijskom obvezom koju zajmoprimac ugovara sa zajmodavcem i koje može biti dodijeljeno kao pojedinačno jamstvo ili unutar programa jamstava

pravo

dugoročna održivost

uspješnost poslovanja društva s dugoročnom perspektivom i u kontinuitetu

pravo

dvostruka većina

većina glasova koja se mora postići prema dvama različitim kriterijima, što znači da za donošenje odluka u Vijeću i Europskome vijeću većina država članica mora predstavljati većinu stanovništva Unije

pravo

dvostruki teret

situacija u kojoj roba koja se želi prodavati u državi članici različitoj od one u kojoj je proizvedena mora zadovoljiti standarde koji vrijede u objema državama članicama, što je zabranjeno pravilima unutarnjega tržišta EU-a

pravo