struna tražilica

image shadow

pikometar

jedinica za duljinu koja je 10-12 puta manja od metra

fizika

piksel

pojedina točka slike

fizika

pilasti napon

promjenjivi električni napon u kojemu se periodički izmjenjuju ravnomjerno rastuće i ravnomjerno padajuće vrijednosti napona, najčešće bez promjene polariteta

fizika

pinakoid

kristalna forma koja se sastoji od dviju međusobno paralelnih ploha

fizika

pion

mezon najmanje mase

fizika

piroelektričnost

uspostava spontane polarizacije u dielektričnome kristalu s usmjerenim električnim dipolima kratkotrajnih domena

fizika

pisak

titrajni sustav u obliku koso urezanoga suženog dijela na usnome dijelu cijevi puhačkoga glazbala

fizika

Pitot-Prandtlova cijev

uređaj koji mjeri brzinu strujanja plina s pomoću svinute cijevi i manometra

fizika

Planckov zakon zračenja

opis raspodjele elektromagnetskog zračenja crnoga tijela u termodinamičkoj ravnoteži

fizika

Planckova duljina

duljina približno jednaka polumjeru crne rupe čiji je Schwarzschildov polumjer jednak njezinoj Comptonovoj valnoj duljini

fizika