struna tražilica

image shadow

omjer signala i šuma

omjer amplitude električnoga signala i prosječne amplitude šuma

fizika

omski otpor

električni otpor za koji vrijedi linearna međuovisnost napona i struje izražena Ohmovim zakonom

fizika

Oortov oblak

veliko područje oko Sunčeva sustava, ispunjeno je milijardama jezgara kometa i proteže se do polovice udaljenosti Sunca od prve susjedne zvijezde

fizika

opća plinska konstanta

konstanta koja se pojavljuje u općoj jednadžbi stanja idealnoga plina i jednaka je za sve plinove, a dana je umnoškom Avogadrove i Boltzmannove konstante

fizika

opća teorija relativnosti

teorija gravitacije koja opisuje geometrijsku zakrivljenost prostora kao posljedicu prisutnosti tijela velikih masa te postojanje opće gravitacijske privlačne sile među masama objašnjava kao posljedicu svojstva inercije

fizika

opći jednakovrijedni položaji

skup simetrijski jednakovrijednih položaja atoma u jediničnoj ćeliji kristala čija je točkatasta simetrija jednaka jedan u kojemu je svaki položaj invarijantan samo na primjenu operacije identite

fizika

operator

zadani skup matematičkih operacija množenja ili deriviranja koji primijenjen na valnu funkciju kvantnoga stanja u kvantnoj mehanici daje vrijednost neke veličine u tome kvantnom stanju

fizika

operator poništenja

matematički postupak koji u danome modelu kvantnoga stanja broj čestica smanjuje za jedan

fizika

operator gradijenta

diferencijalni operator čije djelovanje na skalarnu funkciju f(x, y, z) daje vektor gradijenta koji pokazuje smjer najbrže promjene skalarne funkcije f

matematika

ophodno vrijeme

vrijeme koje je potrebno da planet ili neko drugo nebesko tijelo napravi puni okret oko matičnoga tijela

fizika