struna tražilica

image shadow

kilovatsat

dopuštena izvansustavna jedinica za energiju 3,6•106 puta veća od džula

fizika

kilovolt

jedinica za električni potencijal i napon koja je tisuću puta veća od volta

fizika

kinematička teorija difrakcije

teorija difrakcije prema kojoj snop rendgenskih zraka ili elektrona difraktiran u kristalu ne izmjenjuje energiju s kristalom

fizika

kinematika

grana klasične mehanike koja opisuje gibanje čestice i istražuje ovisnost položaja i brzine čestice o vremenu, ne ulazeći u uzroke gibanja

fizika

kinetička energija

energija tijela koja je prouzročena gibanjem

fizika

kinetička energija rotacije

energija koju zbog rotacije ima čestica ili kruto tijelo

fizika

kinetička jednadžba

jednadžba statističke fizike koja opisuje način na koji se sustav mijenja u vremenu

fizika

kinetički faktor trenja

faktor razmjernosti između sile trenja koja se pojavljuje u gibanju i normalne sile koja djeluje na podlogu

fizika

kinetičko-molekulska teorija topline

mikroskopska teorija utemeljena na statističkim zakonitostima koja pretpostavlja da se idealni plin sastoji od mnoštva sitnih čestica unutar zatvorene posude koje se gibaju velikim brzinama i elastično se odbijaju od stijenka posude, a njihovo se međudjelovanje može zanemariti

fizika

Kirchhoffov zakon zračenja

zakon koji tvrdi da tijelo koje najviše apsorbira najviše i emitira

fizika