struna tražilica

image shadow

Fickov zakon difuzije

zakon koji tvrdi da je u procesu difuzije tok tvari u plinovima i otopinama razmjeran gradijentu koncentracije

fizika

fiksiranje filma

drugi korak kemijske obrade filma u dobivanju negativa slike predmeta na filmu odnosno difrakcijske slike uzorka

fizika

filmski dozimetar

osobni dozimetar s radiografskim filmom kao osjetnikom

interdisciplinarne prirodne znanosti

fina struktura

istančana struktura tvari koja je posljedica relativističkih učinaka na gibanje elektrona

fizika

fina struktura apsorpcijskoga ruba

struktura apsorpcijskoga ruba elementa u spektroskopiji rendgenske apsorpcije

fizika

fina struktura rendgenske apsorpcije blizu ruba

pojave vezane za područje koje se nalazi do 50 eV od apsorpcijskoga ruba elementa u spektroskopiji rendgenske apsorpcije

fizika

finesa

omjer slobodnoga spektralnog područja i širine odgovarajućega difrakcijskog maksimuma

fizika

finostrukturna spektroskopija proširenoga područja apsorpcije reflektiranih rendgenskih zraka

spektroskopija rendgenskom apsorpcijom koja je osjetljiva na topografiju površine

fizika

finostrukturna spektroskopija rendgenske apsorpcije

spektroskopija koja se temelji na interferentnim pojavama fotoelektrona uslijed kojih se pojavljuju periodičke oscilacije apsorpcijskoga koeficijenta ovisno o rednome broju atoma i međuatomskim razmacima

fizika

fisibilni materijal

materijal sastavljen od nuklida koji se mogu pobuditi na raspad nuklearnom fisijom s pomoću neutrona niskih ili visokih energija

fizika