struna tražilica

image shadow

redoks-elektroda

elektroda od inertnoga materijala koja ne sudjeluje u redoks-reakciji nego služi kao izvor ili ponor elektrona

kemija

redoks-par

dva oksidacijska stanja iste vrste

kemija

redoks-potencijal

potencijal povrative oksidacijsko-redukcijske elektrode mjeren s obzirom na referentnu elektrodu te korigiran s obzirom na standardnu vodikovu elektrodu u danome elektrolitu

kemija

redoks-reakcija

reakcija u kojoj se istodobno odvijaju redukcija i oksidacija

kemija

redoksni indikator

kemijska vrsta koja mijenja boju podvrgavanjem redukcijsko-oksidacijskoj promjeni

kemija

reducens

tvar koja drugu tvar reducira otpuštajući elektrone, pri čemu se sama oksidira

kemija

reducirajući šećeri

ugljikohidrati koji sadržavaju aldehidnu skupinu koja može reducirati otopinu Cu2+ u Cu+, a sama se oksidira u karboksilnu skupinu

kemija

redukcija

kemijska reakcija u kojoj oksidans prima elektrone od reducensa i pritom se reducira

kemija

redukcijska reakcija

kemijska reakcija u kojoj dolazi do redukcije

kemija

reduktometrija

titrimetrijska metoda u kojoj se oksidans određuje standardnom otopinom reducensa

kemija