struna tražilica

image shadow

mezoionski spojevi

dipolarni peteročlani ili šesteročlani heterociklički spojevi u kojima su i negativni i pozitivni naboji delokalizirani te im nije moguće nacrtati kovalentnu strukturu i ne mogu se zadovoljavajuće opisati jednom polarnom strukturom

kemija

micela

čestica koloidnih dimenzija sastavljena od površinski aktivnih molekula ili iona

kemija

mikroanaliza

analiza mikrogramskih masa tvari

kemija

mikroekstrakcija čvrstom fazom

ekstrakcija malih masa analita sorbensom u obliku vlakna

kemija

mikroelektroda

elektroda s površinom ≤ 10–3 mm2 u kojoj je struja nabijanja dvosloja zanemariva

kemija

mikroelementi

bioelementi koji čine samo 0,001 % mase žive tvari

kemija

mikrovalna ekstrakcija

metoda u kojoj se energijom mikrovalova zagrijavaju otapalo i uzorak, čime se pospješuje prelazak analita iz uzorka u otapalo

kemija

mikrovalno razlaganje

razlaganje čvrstoga uzorka mikrovalovima pri povišenome tlaku i temperaturi u zataljenim teflonskim posudama

kemija

minus-enantiomer

enantiomer koji zakreće ravninu polarizacije u smjeru suprotnome od kretanja kazaljki na satu

kemija

mirujuća otopina

otopina u kojoj nema konvekcijskih učinaka gibanja čestica

kemija