struna tražilica

image shadow

elektrolitička disocijacija

rastavljanje molekule elektrolita u vodi na katione i anione tijekom elektrolize

kemija

elektrolitni most

naprava koja spaja dva polučlanka pripravljena radi smanjenja tekućega spojnog potencijala

kemija

elektroliza

postupak u kojemu električna struja prouzročuje napredovanje nespontane kemijske reakcije

kemija

elektroliza pri nadziranome potencijalu

elektroliza pri kojoj se održava potencijal radne elektrode prema referentnoj elektrodi

kemija

elektroliza pri stalnoj struji

elektroliza pri kojoj između radne elektrode i pomoćne elektrode teče stalna struja

kemija

elektroliza pri stalnome potencijalu

elektroliza pri kojoj je priključen stalan potencijal između radne elektrode i pomoćne elektrode

kemija

elektromotorna sila

razlika potencijala između dviju različitih elektroda koje su uronjene u isti elektrolit ili između dvaju polučlanaka spojenih elektrolitnim mostom

kemija

elektron

elementarna čestica s negativnim električnim nabojem

kemija

elektronegativnost

snaga kojom atom privlači elektrone

kemija

elektronska konfiguracija

raspored elektrona u atomu ili molekulskoj jedinki duž skupa jednoelektronskih valnih funkcija ili orbitala

kemija