struna tražilica

image shadow

aldopentoze

monosaharidi s pet ugljikovih atoma od kojih jedan čini aldehidnu skupinu

kemija

aldotetroze

monosaharidi s četiri ugljikova atoma od kojih jedan čini aldehidnu skupinu

kemija

aldotrioza

monosaharid s trima ugljikovim atomima od kojih jedan čini aldehidnu skupinu

kemija

aldoze

viševalentni alkoholi koji osim hidroksilnih skupina sadržavaju i aldehidnu skupinu, imaju najmanje jedan asimetrični ugljikov atom, a one s više od tri ugljikova atoma imaju stereoizomeriju

kemija

aleni

ugljikovodici u kojima je jedan ugljikov atom s drugim dvama spojen dvostrukim vezama

kemija

alfa-aminokiseline

molekule koje na istome ugljikovu atomu sadržavaju aminoskupinu i karboksilnu skupinu i za svaku aminokiselinu svojstven bočni lanac

kemija

alfa-anomer

anomer kojemu se apsolutne konfiguracije anomernoga središta i referentnoga kiralnog atoma razlikuju

kemija

alfa-čestica

jezgra atoma helija koju čine dva protona i dva neutrona

kemija

alfa-raspad

pretvaranje jedne atomske jezgre u drugu uz emitiranje alfa-čestica

kemija

alfa-zavojnica

pravilna zavojita struktura polipeptidnoga lanca ili bjelančevina, nalik valjku, nastala povezivanjem C=O skupine svake aminokiseline s NH skupinom svake treće aminokiseline u lancu

kemija