struna tražilica

image shadow

koncepcijska karta

karta priređena za rad na terenu koja sadržava važne prethodne podatke za uspješno kartiranje

geodezija

konformna projekcija

kartografska projekcija u kojoj nema deformacija kutova

geodezija

konformnost

vjernost prikaza kutova i oblika na kartama

geodezija

kontrolna ljestvica boja

ljestvica sastavljena od malih četverokutnih površina za svaku upotrijebljenu boju koja se stavlja na slobodni dio papira ili drugoga nosača otiska radi provjere boja

geodezija

konusna projekcija

kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao pravci koji se sijeku u jednoj točki pod kutovima razmjernim odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao lukovi koncentričnih kružnica sa središtem u presjeku meridijana

geodezija

konvergencija meridijana

kut koji u danoj točki na karti zatvara projekcija meridijana i paralela s osi x

geodezija

koordinatograf

sprava za kartiranje točaka zadanih koordinata ili za očitavanje koordinata točaka

geodezija

korekturni otisak

otisak dijela sadržaja karte koji se korigira

geodezija

korografska karta

karta sitnoga mjerila na kojoj su prikazani veći dijelovi Zemljine površine bez posebnoga isticanja pojedinih elemenata sadržaja

geodezija

kosa projekcija

kartografska projekcija u kojoj se pol normalne kartografske mreže nalazi u bilo kojoj točki između geografskoga pola i ekvatora

geodezija