struna tražilica

image shadow

deformacija projekcije

promjena duljine, površine, kuta ili oblika koja nastaje pri kartografskoj projekciji

geodezija

detaljna topografska karta

topografska karta u mjerilu 1 : 100 000 ili krupnijemu

geodezija

digitalizacija

stvaranje digitalnih slika od grafičkih izvornika

geodezija

digitalna karta

karta na nosaču pogodnome za računalnu obradbu sa svim podatcima i atributima potrebnim za njezin prikaz na zaslonu ili crtalu

geodezija

digitalna kartografija

dio kartografije u kojemu se radi s pomoću računala

geodezija

digitalna pomorska karta

karta svijeta izrađena u Nacionalnoj agenciji za snimke i kartografiju SAD-a

geodezija

digitalna rasterska karta

digitalna karta u rasterskome obliku

geodezija

digitalna snimka

snimka dobivena digitalizacijom klasične fotografije ili izravno snimanjem digitalnom kamerom

geodezija

digitalna vektorska karta

digitalna karta u vektorskome formatu

geodezija

digitalni kartografski model

model nastao kartografskim modeliranjem digitalnoga topografskog modela

geodezija