struna tražilica

image shadow

miješanje kodova

uporaba dvaju ili više jezika unutar jedne rečenice

filologija

mikrosociolingvistika

područje sociolingvistike koje proučava uporabu jezika manjih skupina govornika

filologija

mikrostruktura rječnika

sastav i poredak podataka u rječničkome članku

filologija

mikrotoponim

ime prirodnoga objekta na Zemlji i objekta nastaloga ljudskom djelatnošću koji nije predviđen za obitavanje, a koji je poznat manjoj skupini ljudi

filologija

mimetička shema

konkretna i dinamična predjezična reprezentacija koja uključuje tjelesnu predodžbu i nastaje imitacijom kulturno specifičnih praktičnih radnja

filologija

mimika

vidljivi pokreti lica kao elementi negovorne komunikacije kojima se prenosi poruka

filologija

minuskula

pismo u kojemu nisu sva slova iste visine

filologija

minuskula

mala slova i tekst pisan malim slovima

filologija

MIPVU

eksplicitna metoda pouzdane identifikacije metaforički upotrijebljenih riječi u korpusu

filologija

mnogojezičnost

postojanje i uporaba nekoliko jezika na određenome zemljopisnome području ili u nekome društvu

filologija