struna tražilica

image shadow

inicijacija

procesi pokretanja govorne zračne struje

filologija

inicijal

početno slovo imena ili prezimena

filologija

inkunabula

knjiga iz najranijega doba tiskana od 1455. do 1500. godine

interdisciplinarne humanističke znanosti

inovativna metafora

jezični ostvaraj konceptualne metafore koji nije proširen ni utvrđen u određenoj jezičnoj zajednici

filologija

instrumental

sedmi padež u sklonidbi, odgovara na pitanje S kim?, S čim?

filologija

instrumentalna dopuna

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu neizravnoga objekta u instrumentalu

filologija

intencionalnost

namjera autora da stvori kohezivan i koherentan tekst

filologija

interakcija

odnos između sudionika u komunikaciji

filologija

interferencija

utjecanje jednoga jezika na drugi u slučaju dvojezičnosti ili višejezičnosti

filologija

internacionalizam

riječ latinskoga ili grčkoga podrijetla koja se upotrebljava u mnogim drugim jezicima

filologija