struna tražilica

image shadow

nukleosom

građevna jedinica eukariotskoga kromatina koju čini dvolančana DNA omotana oko oktamera histonskih proteina

biologija

nukleotid

podjedinica nukleinskih kiselina građena od šećera pentoze, fosfatne skupine i dušične baze

biologija

nukleozid

prekursor nukleotida građen od šećera pentoze i dušične baze

biologija

nulisomik

aneuploidni organizam s manjkom jednoga para homolognih kromosoma

biologija

numeratorski elementi

geni na X-kromosomu vinske mušice koji usmjeravaju razvitak ženskoga spola

biologija