struna tražilica

image shadow

izokromosom

kromosom s dva genetski i morfološki identična kraka

biologija

izoshizomeri

restrikcijske endonukleaze koje prepoznaju istu ciljanu sekvenciju i na isti je način cijepaju

biologija

izozimi

elektroforetski oblici istoga enzima čiji je nastanak uzrokovan različitim konfiguracijama podjedinica

biologija

izravna ponavljanja

nukleotidne sekvencije koje se pojavljuju najmanje dva puta u molekuli DNA

biologija

izravni popravak

sustav popravka DNA koji djeluje izravno na oštećenome nukleotidu

biologija