struna tražilica

image shadow

kompatibilnost

svojstvo sastojaka premaznoga materijala da ih je moguće međusobno pomiješati i time stvoriti homogeni sustav bez negativnoga međudjelovanja

drvna tehnologija

komponenta kompresije

prva komponenta u procesu peletiranja koja predstavalja energiju potrebnu za sabijanje rastresitoga materijala na površini matrice

drvna tehnologija

komponenta tečenja

druga komponenta u procesu peletiranja koja predstavlja energiju potrebnu da se komprimirani sloj materijala s površine matrice kroz upuštenje ugura u kanal matrice

drvna tehnologija

komponenta trenja

treća komponenta u procesu peletiranja koja predstavlja energiju potrebnu za svladavanje trenja u kanalu matrice

drvna tehnologija

komponente procesa peletiranja

osnovne faze procesa peletiranja koje se razmatraju radi energijske analize procesa

drvna tehnologija

kompozitno drvo

drvni proizvod izrađen od usitnjenoga drva, furnira ili drvenih elemenata vezanih ljepilom ili drugim načinima učvršćivanja

drvna tehnologija

kompozitno uslojeno drvo

uslojeno drvo čija srednjica ili određeni slojevi nisu od masivnoga drva ili furnira

drvna tehnologija

kompresijsko drvo

reakcijsko drvo četinjača koje se u stablu nalazi pod dominantnim opterećenjem na tlak

drvna tehnologija

kondenzacijska sušionica za drvo

sušionica za drvo u kojoj se drvo suši kao jedinstvena cjelina i vlaga se iz zraka odstranjuje kondenziranjem na rashladnoj ploči kondenzacijskoga agregata

drvna tehnologija

kondenzat

voda nastala hlađenjem i kondenzacijom vodene pare

drvna tehnologija